กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการต้องการของ ประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจของท้องถิ่นในอนาคต
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนทะนุบำรุง อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารบ้านเมืองที่ดี
 
ดูแลให้ความเชื่อมั่นในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน