กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
 
 
   
 
 
 
 
 
 
การคมนาคมขนส่งในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลแม่ต้าน มีเส้นทางหลักที่เชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินสาย 105 สายแม่สอด - แม่สะเรียง ห่างจากจังหวัดตาก เป็นระยะทาง 169 กิโลเมตรถนนภายในเขตเทศบาลรับผิดชอบ จำนวน 25 สาย

ถนน คสล. จำนวน 22 สาย

ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย

รถบริการสาธารณะระหว่างอำเภอแม่สอด - อำเภอท่าสองยาง
วันละ 20 เที่ยว ตั้งแต่ 05.30 -16.30 น.

รถบริการสาธารณะระหว่างตำบลท่าสองยาง (บ้านแม่ตะวอ - อำเภอท่าสองยาง(เทศบาลตำบลแม่ต้าน) วันละ 18 เที่ยว
ตั้งแต่ 06.00 - 17.00

รถบริการสาธารณะระหว่างอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก - อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันละ 7 เที่ยว
 
 
ดิน
พื้นที่ทั้งหมดของเทศบาลตำบลแม่ต้าน มีพื้นที่ติดป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยางและ ทำให้มีพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัยทั้งหมด และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเป็นที่ราบบริเวณภูเขา มักจะพบดินเป็นดินเหนียวลูกรัง ดินเหนียวปนทราย และดินร่วนอยู่บริเวณสองข้างฝั่งลำห้วย ซึ่งเป็นที่ราบในบริเวณหุบเขาจะพบว่าเป็นดินลูกรัง หรือหินก้อนใหญ่
น้ำ
เทศบาลตำบลแม่ต้านมีสภาพเป็นพื้นที่ราบบริเวณภูเขา มีลำห้วยในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ต้าน จำนวน 3 ห้วย ได้แก่ ห้วยลำร้อง ลำห้วยน้ำดิบและลำห้วยแม่ต้านไหลรวมไปยังแม่น้ำเมย
ป่าไม้
ที่ตั้งของเทศบาลตำบลแม่ต้านตั้งอยู่ติดเขตป่าสงวนป่าท่าสองยาง สภาพป่าไม้มีลักษณะเป็น ป่าเบญจพรรณ และส่วนหนึ่งเป็นป่าดงดิบ ชนิดของพันธุ์ไม้ที่พบมาก ได้แก่ ไม้สัก ไม้แดง ไม้เต็ง และไม้กระยาเลย
ภูเขา
ลักษณะที่ตั้งของเทศบาลตำบลแม่ต้านเป็นพื้นที่ราบบริเวณภูเขา และที่ราบริมแม่น้ำเมย
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
เทศบาลตำบลแม่ต้านสภาพป่าไม้มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ ตลอดจนภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล อากาศค่อนข้างร้อน มีหมอกควันไฟป่า
 
 
 
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ต้านมีสระกักเก็บน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง ได้แก่ สระแหล่งน้ำบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ต้าน
แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ต้านใช้น้ำประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค โดยครัวเรือนทั้งสิ้น ของเทศบาลตำบลแม่ต้านมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
 
 
เทศบาลตำบลแม่ต้าน มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นในด้านสถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง ภาษา การแต่งกาย การละเล่น ดนตรี ศิลปะการแสดง อาหาร วรรณกรรม ตลอดจนภูมิปัญญา โดยเฉพาะภูมิปัญญา ในด้านพิธีกรรมที่สำคัญเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งแสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนเอง